Dodávatelia ovocia a zeleniny

Dodávateľom ovocia a zeleniny v rámci programu „Školské ovocie“ môže byť individuálny pestovateľ ovocia a zeleniny alebo výrobca prírodných štiav alebo organizácia výrobcov alebo obchodník, ktorý zabezpečuje školy prednostne  národnou   produkciou,  ak  spĺňa nasledujúce podmienky:

 • Ide o osobu, ktorá preukáže oprávnenie podnikať
 • Predloží informácie o druhu a predpokladanej výške požadovanej pomoci rozdelené na dodávky ovocia a zeleniny a zvlášť na  súvisiace náklady (vrátane sprievodných propagačných a informačných  činností)
 • je vedený v evidencii podnikateľov, ktorú vykonáva ŠVPS SR pre kontrolu kvality
 • zabezpečuje dodávky ovocia a zeleniny vypestované v ekologickom, integrovanom alebo  v konvenčnom systéme pravidelne počas školského roka, najmenej však dve dodávateľské obdobia ( žiadateľ musí prispôsobiť frekvenciu dodávok napr. znížiť na 2 krát do mesiaca, ak dodáva  do menšieho počtu škôl a teda má nízky  individuálny rozpočet)
 • popíše  pôvod, kvalitu a  bezpečnosť ovocia a zeleniny
 • predloží informácie o pridaných látkach v prípade spracovaného ovocia a zeleniny

Ako sa do programu zapojiť a získať podporu?

 1. Predložením žiadosti o zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Žiadosť o schválenie uchádzača  sa predkladá  do 30. júna  kalendárneho roka, v ktorom sa začína školský rok.
 2. Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci  z finančného limitu v aktuálnom školskom roku predkladá schválený uchádzač do 30. septembra na základe výzvy PPA. K žiadosti predloží schválený uchádzač zoznam škôl, počty žiakov,  zmluvné záväzky potvrdené školou o umožnení  dodávok alebo sprievodných činností.
 3. Realizovaním dodávok na základe schválenej žiadosti Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v obdobiach:
  1. od 1. januára do 31. marca,
  2. od 1. apríla do 30. júna,
  3. od 1. septembra do 31. decembra.
 4. Predložením žiadosti o platbu na Pôdohospodársku platobnú agentúru po realizácii dodávok

Viac informácií o postupoch pri predkladaní žiadostí pre zaradenie do programu „Školské ovocie“  alebo zoznam schválených žiadateľov  nájdete v príručke pre žiadateľov,  ktorú každoročne aktualizuje  Pôdohospodárska platobná agentúra na adrese www.apa.sk/skolske-ovocie-a-zelenina.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU