30.01.2023
Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme... Viac
Deti

Milé deti a žiaci, od nového školského roka máte možnosť si pochutnať na čerstvom ovocí a zelenine a dozvedieť sa niečo viac o jabĺčku, hruške, paprike alebo rajčine, ako boli vypestované a aké cenné látky obsahujú. Viac info...

Rodičia

Chcete naučiť svoje deti pravidelne konzumovať ovocie a zeleninu? Prioritou rodiča by mal byť záujem o zdravie svojho dieťaťa. Jednou z možností zdravej výživy je zvýšená konzumácia ovocia a zeleniny, ktoré prispievajú k jeho zdravému vývinu. Viac info...

Dodávatelia

Dodávateľom ovocia a zeleniny v rámci programu „Školské ovocie“ môže byť individuálny pestovateľ, výrobca alebo organizácia výrobcov alebo obchodník , ak spĺňa nasledujúce podmienky
Viac info...

Obce

Poskytovať informácie o programe „Školské ovocie“ školám, školským zariadeniam – jedálňam. Čo ešte môže obec zabezpečiť pre program „Školské ovocie“? Viac info...

Ministertvá

Program „Školské ovocie“ je súčasťou podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ, preto jeho gestorom je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Viac info...

Agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je rezortnou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorá vykonáva správu všetkých podporných programov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ. Viac info...

Aktivity

Aktivity

Národná stratégia Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách

Foto

Po reforme spoločnej organizácie trhu v sektore ovocia a zeleniny v roku 2007 sa pristúpilo k príprave právneho predpisu pre zavedenie pravidelných dodávok ovocia a zeleniny do vzdelávacích zariadení. Predpis Rady EÚ bol zverejnený v Úradnom vestníku začiatkom roka 2009 ako nariadenie Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (ďalej len „NR (ES) č. 13/2009“).

Implementácia ustanovení Rady sa vykonáva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 (ďalej len „NK (ES) č. 288/2009“), ktoré nadobudlo účinnosť 15. apríla 2009. NK ustanovuje podrobné pravidlá pre dodávanie ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom do vzdelávacích zariadení. Program sa v jednoduchej forme nazýva Schéma školské ovocie (z anglického School Fruit Scheme ďalej len „SFS“).

Členské štáty (ďalej len „ČŠ“), ktoré chcú uplatňovať program SFS vypracujú národnú stratégiu podľa čl. 3 NK (ES) č. 288/2009 a ustanovia ďalšie podrobné pravidlá na národnej úrovni pre výkon článku 103ga) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007.

CHARAKTERISTIKA, CIELE

Všeobecným cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity.

Dokumenty na stiahnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU