Informačná tabuľa

Každá škola zapojená do programu vystaví pred budovu školy informačnú tabuľu, ktorá má rozmer A3 alebo viac a ktorá oznamuje zreteľným písmom o veľkosti 1 cm a viac, že škola je zapojená do programu „Školské ovocie“. Informačná tabuľa obsahuje znak Európskej únie.

Znenie a obsah informačnej tabule:

EURÓPSKY PROGRAM PODPORY SPOTREBY OVOCIA A ZELENINY V ŠKOLÁCH – „ŠKOLSKÉ OVOCIE“

„NAŠA ŠKOLA (DRUH, NÁZOV, ADRESA ŠKOLY... NAPR. MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLA PRE DETI A ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM ALEBO ŠKOLA PRE DETI A ŽIAKOV S NADANÍM...... NA ....ULICI... V ....MESTO, OBEC......) SA ZÚČASTŇUJE NA EURÓPSKOM PROGRAME PODPORY SPOTREBY OVOCIA A ZELENINY V ŠKOLÁCH S FINANČNOU PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE“.

Dodávateľ spoločne so školou zabezpečia prípravu informačnej tabule. Dodávatelia ovocia a zeleniny budú zároveň aj žiadateľmi o preplatenie nákladov na informačnú tabuľu podľa metodického postupu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Školy, ktoré už majú vystavenú informačnú tabuľu zabezpečia úpravu znenia v súlade so zmenami legislatívy EÚ do 31. augusta 2012.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU