Ministerstvá

Program „Školské ovocie“ je súčasťou podporných mechanizmov v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov EÚ, preto jeho gestorom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje prípravu legislatívy a strategických dokumentov, podľa ktorých sa program realizuje, hodnotí a financuje. Pre podporu informovanosti a funkčnosti programu „Školské ovocie“ všetky zapojené rezorty vykonajú viaceré sprievodné opatrenia, ktoré sú rozpracované v Národnej stratégii kapitola 9.

Úspech programu „Školské ovocie“ a splnenie cieľov, ktoré súvisia so zlepšením zdravia mladej generácie je možný len za aktívnej spolupráce rezortov školstva a zdravotníctva. Pracovníci oboch rezortov sa podieľali na príprave dokumentu národná stratégia, realizujú vlastné sprievodné opatrenia pre podporu programu.

Naďalej sa rozvíja spolupráca pri príprave metodických postupov pre školy alebo pri priebežnom monitorovaní a hodnotení programu.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky   EU